Algemene Voorwaarden

 

 

December 2017

van Farm Fresh Holding, Meatstreet Born, Meatstreet Beverwijk en Meatstreet Schagen

 

 

Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 

Leveringsvoorwaarden:

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden.

 

Verkoper:

Farm Fresh Holding B.V., dan wel haar deelnemingen Meatstreet Born B.V., Meatstreet Beverwijk B.V. en Meatstreet Schagen B.V., zijnde de gebruikers van deze leveringsvoorwaarden.

 

Koper:

De wederpartij van verkoper bij een overeenkomst of andere rechtsbetrekking, de afnemer, de opdrachtgever, diegene voor wiens rekening en in wiens opdracht of door wiens handeling producten en/of diensten worden  geleverd.

 

Overeenkomst:

De overeenkomst tussen verkoper en koper.

 

Producten:

Vlees- en andere foodproducten. Waar in deze leveringsvoorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

 

 

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij verkoper producten of diensten van welke aard dan ook aan koper aanbiedt en/of levert. Ook indien deze diensten of producten niet nader zijn omschreven in deze leveringsvoorwaarden. Van deze leveringsvoorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van andere voorwaarden van koper wijst verkoper uitdrukkelijk van de hand, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.3 Deze leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitoefening waarvan door verkoper van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

2.4 Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige leveringsvoorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

 

 

Artikel 3: Aanbiedingen/offertes/prijzen

Alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties, offertes, prijslijsten en alle informatie over een product en de beschikbaarheid daarvan welke door verkoper aan koper worden verstrekt, worden altijd vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

 

 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1 De door koper aan verkoper gegeven bestelling of order geldt als een aanbod. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat verkoper de bestelling of order van de koper
schriftelijk of elektronisch bevestigt, dan wel wanneer verkoper op een andere voor koper kenbare wijze aan de feitelijke uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

4.2 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.3 Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding.

4.4 De koper is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens. Indien de koper in deze informatieplicht tekort schiet of indien gegevens onjuist blijken, komen de eventuele daaruit voortvloeiende negatieve (financiële) gevolgen voor rekening van koper.

4.5 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper uitdrukkelijk anders aangeeft.

4.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.7 Indien Verkoper twijfelt aan de kredietwaardigheid van koper, kan verkoper contact met koper opnemen en van koper gegevens verlangen waaruit de kredietwaardigheid zal moeten blijken. Indien verkoper koper niet kan bereiken of indien verkoper niet blijkt van voldoende kredietwaardigheid van koper, kan verkoper de overeenkomst opschorten, ontbinden, betaling vooraf verlangen of ervoor kiezen om producten uitsluitend onder rembours te leveren.

4.8 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten.

 

 

Artikel 5: Annulering door Koper

5.1 Indien koper een met verkoper gesloten overeenkomst wenst te annuleren en het daarbij gaat om producten die deel uit maken van het standaardassortiment van verkoper, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij koper in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

5.2 Annulering is niet meer mogelijk in het geval het producten betreft die geen deel uit maken van het standaardassortiment van verkoper, of in het geval verkoper aan koper reeds te kennen heeft gegeven dat de producten te zijner beschikking staan of in het geval koper vooruit heeft betaald.

5.3 Indien koper bij annulering de afname weigert van reeds door verkoper ingekochte en/of bewerkte producten, is koper gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan verkoper te voldoen.

5.4 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

 

 

Artikel 6: Prijzen en betalingen

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden de prijzen in de overeenkomsten voor levering af magazijn verkoper, in euro’s, exclusief BTW en eventuele andere door de overheid opgelegde belastingen en/of opslagen, op basis van door de verkoper gehanteerde minimum basishoeveelheden, exclusief kosten van emballage en/of verpakkingen en exclusief transportkosten.

6.2 Omdat (vlees)producten dagelijks aan prijsfluctuaties onderhevig zijn, is Verkoper gerechtigd prijsstijgingen van meer dan 5% door te berekenen aan Koper, indien zich tussen het moment van aanvaarding en levering prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen of verpakkingsmateriaal.

6.3 Verkoper is gerechtigd een krediet beperkingstoeslag van 1% in rekening te brengen, welke niet verschuldigd is bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

6.4 Koper betaalt voor de producten of diensten de in de overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt standaard plaats via automatische incasso, binnen 7 dagen na leveringsdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk en/of elektronisch anders overeengekomen. Betaling geschiedt in die gevallen op de door verkoper aan te geven wijze, zonder korting, opschorting of beroep op compensatie. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

6.5 Verkoper is gerechtigd een voorschotbedrag van 50% of minder van de koopsom vooraf in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal Verkoper voor levering zorgdragen.

6.6 Koper kan alleen met uitdrukkelijke instemming van verkoper verrekenen.

6.7 Ingeval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, onder curatelestelling, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar.

6.8 Indien koper de verschuldigde bedragen niet tijdig heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist.

6.9 Koper is vanaf het intreden van het verzuim tot de dag van algehele voldoening over het openstaande factuurbedrag een vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt.

6.10 Indien koper na aanmaning en/of ingebrekestelling de vordering niet voldoet, is koper naast het dan verschuldigde bedrag tevens gehouden tot vergoeding van alle op de invordering van verschuldigde bedragen vallende kosten, waaronder de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op ten minste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een minimum van € 50,00 en onverminderd het recht van verkoper om verdere redelijke kosten bij koper in rekening te brengen.

6.11 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, zulks ongeacht de omschrijving die koper aan de betaling mocht hebben gegeven.

 

 

Artikel 7: Levering

7.1 Levering geschiedt op de door verkoper aangewezen wijze door het ter beschikking stellen van de producten aan het adres van verkoper of door aflevering van de producten op locatie van koper.

7.2 Wanneer levering geschiedt door het ter beschikking stellen van de producten aan het adres van verkoper, dan dient koper de producten uiterlijk binnen vijf dagen na dagtekening van het bericht van verkoper dat de producten te zijner beschikking staat, op te halen.

7.3 Indien koper verzuimt de producten binnen de termijn als bedoeld in art. 7.2 af te halen of in het geval koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor levering noodzakelijk zijn, is koper gerechtigd 1% van de goederenwaarde per week of een gedeelte daarvan voor opslagkosten bij koper in rekening te brengen. Opslag geschiedt voor rekening en risico van koper.

7.4 Indien koper niet aan zijn afnameverplichting voldoet, is verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De schade die verkoper daardoor lijdt, komt voor rekening van koper.

7.5 Afroeporders moeten worden afgeroepen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan verkoper gerechtigd is het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en prijsverhogingen aan koper in rekening te brengen.

7.6 Indien de producten geleverd worden op het adres van koper, dan dient koper ervoor te zorgen dat een zo kort mogelijke wachttijd wordt bevorderd. Dat betekent onder meer dat koper de producten onmiddellijk afneemt en zorgt voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats. Verkoper is niet gehouden om de producten in bedrijfsruimten en/of op binnenterreinen te vervoeren.

7.7 Koper is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke voor de aflevering van de producten moeten worden vervuld, de nodige bescheiden aan Verkoper ter beschikking te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.

7.8 Indien koper een andere (duurdere) wijze van vervoer wenst, of indien de plaats of het tijdstip van aflevering wijzigt door omstandigheden voor rekening van koper, komen de meerkosten daarvan voor rekening van de koper.

7.9 De aflevering van producten in gedeelten is toegestaan. Verkoper is gerechtigd de reeds geleverde producten in gedeelten aan koper te factureren.

7.10 Verkoper is gerechtigd bij kleine orders en/of transporten een extra opslag te hanteren als dekking voor administratie- en/of vervoerkosten.

7.11 Verkoper is gerechtigd de producten onder rembours te leveren.

7.12 De door verkoper opgegeven leveringstermijnen gaan in op het moment dat de overeenkomst tot stand gekomen is en alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens bij verkoper beschikbaar zijn. Een door verkoper opgegeven leveringstermijn is indicatief en is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. Vertraging in de levering zal voor koper geen aanleiding kunnen zijn voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij verkoper de grenzen van redelijkheid overschrijdt en/of na ingebrekestelling door de koper, waarbij een redelijke termijn voor nakoming is gegund.

 

 

Artikel 8: Risico-overdracht

8.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat op koper over op het moment waarop de producten aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde zijn gebracht.

8.2 Indien verkoper voor transport of opslag van de producten zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van koper.

 

 

Artikel 9: Klachten en reclames

9.1 Koper dient zelf bij ontvangstneming van de producten te controleren of de levering overeenstemt met de overeenkomst.

9.2 Direct en niet direct constateerbare tekorten, schades of gebreken betreffende de geleverde producten dienen per ommegaande, doch uiterlijk binnen 24 uren na aflevering door koper aan verkoper te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat koper de producten bij aflevering in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen. Ieder vorderingsrecht van koper op verkoper betrekking hebbende op fouten in levering of gebreken in of aan door verkoper geleverde producten vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor gemelde reclametermijn is verstreken.

9.3 Koper zal vanaf het moment van levering de vermelde houdbaarheidsdatum (THT) en vermelde opslagtemperaturen zelf en ook op de juiste wijze in acht moeten nemen, bij gebreke waarvan iedere mogelijke aanspraak jegens Verkoper vervalt.

9.4 Is aan koper een monster getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. Een afwijking in de kwaliteit, kleur, gewicht en grootte van 0-10% wordt door koper getolereerd.

9.5 De in de aanbieding, offerte, prijslijst en reclame vermelde druk- of schrijffouten kunnen nimmer aanleiding zijn tot enige reclame.

9.6 Koper is gehouden mee te werken aan een onderzoek door verkoper naar de gegrondheid van de klachten. De producten waarop de klachten betrekking hebben dienen ter eventuele bezichtiging van verkoper beschikbaar te blijven in de toestand waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht op reclame vervalt indien niet aan bezichtiging wordt meegewerkt, indien de producten in gebruik zijn genomen, zijn verwerkt, zijn bewerkt of aan derden zijn door geleverd, tenzij verkoper daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

9.7 Ook indien tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte producten. Indien een klacht gegrond is, zal verkoper het geleverde vervangen. Wenst koper gebrekkige producten te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande toestemming van verkoper en op de wijze zoals door verkoper aangegeven.

9.8 Indien een klacht gegrond is, zal verkoper het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Verkoper is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in het artikel “aansprakelijkheid” bepaalde.

 

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door verkoper geleverde producten blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen.

10.2 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk
daarvan op de hoogte te stellen.

10.3 Door verkoper geleverde producten, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.4 Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en de producten mede terug te nemen.

 

 

Artikel 11: Emballage

11.1 Emballage zoals rolcontainers, kratten, dozen, pallets en dergelijke, voor zover niet bestemd voor eenmalig gebruik, blijft eigendom van verkoper, ook als daarvoor geen statiegeld wordt berekend.

11.2 Koper dient binnen 28 dagen na levering de emballage leeg, gereinigd en onbeschadigd te retourneren.

11.3 Alle kosten van herstel, vervanging en reiniging worden volledig bij koper in rekening gebracht.

11.4 Voor elke week dat verkoper emballage te laat retourneert, is verkoper gerechtigd om bij koper een bedrag ad € 25,00 per eenheid in rekening te brengen.

11.5 Partijen kunnen overeenkomen dat koper een statiegeld op de geretourneerde emballage toekomt. Het statiegeld wordt bij levering in rekening gebracht. Nadat verkoper heeft vastgesteld dat tijdig is geretourneerd en dat de geretourneerde emballage geen gebreken vertoont, ontvangt koper een creditnota van verkoper. Het is koper niet toegestaan het statiegeld te verrekenen met openstaande facturen.

 

 

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

12.1 Onverminderd het bepaalde hierover in het Burgerlijk Wetboek, is verkoper ingeval van wanprestatie van de koper ook bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

12.2 De onder 12.1 vermelde rechten heeft verkoper ook in de gevallen dat koper in staat van faillissement wordt verklaard, de al dan niet voorlopige surséance van betaling op koper van toepassing wordt verklaard, de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op koper van toepassing wordt verklaard, zaken van koper in beslag zijn genomen, het bedrijf van koper in liquidatie is getreden, het bedrijf van koper is of wordt overgenomen, een bestuurswijziging heeft plaatsgehad, of indien koper het voornemen heeft zich buiten Nederland te vestigen.

12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper terstond opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en uit overeenkomst.

12.4 Verkoper behoudt steeds het recht aanvullende schadevergoeding te vorderen.

 

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1 Verkoper aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover koper bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van verkoper.

13.2 Indien verkoper aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.3 De aansprakelijkheid van verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts wanneer verkoper schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en verkoper vervolgens ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten.

13.4 Iedere verdergaande aansprakelijkheid van verkoper, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, voor schade uit welke hoofde ook ontstaan, daaronder begrepen directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, wordt uitgesloten.

13.5 Indien verkoper ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met koper c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal koper verkoper ter zake volledig vrijwaren.

13.6 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is verkoper nimmer aansprakelijk. Eventuele adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij verkoper steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt.

13.7 Indien verkoper oordeelt dat het noodzakelijk is maatregelen te treffen ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolgen van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht koper zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen en zich, indien nodig of wenselijk, te zullen voegen in de aansprakelijkheidstelling van de producent/leveranciers door verkoper.

 

 

Artikel 14: Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt in deze overeenkomst verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen en waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van verkoper kan worden gevergd, overmacht aan de zijde van leveranciers en/of stakingen daaronder begrepen.

14.2 Indien verkoper de overeenkomst door overmacht niet tijdig kan nakomen, heeft verkoper de keuze de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren of de overeenkomst te ontbinden zonder dat verkoper gehouden is aan koper enige schade te vergoeden.

14.3 Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.

14.4 In het geval de overmacht situatie aan de zijde van verkoper langer dan één week duurt, is koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden met betrekking tot de leveranties die moeten plaatsvinden in de periode dat de overmacht situatie optreedt, echter zonder dat harerzijds aanspraak kan worden gemaakt op een schadevergoeding.

14.5 Voor zover verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomst, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldaan als ware het een afzonderlijke overeenkomt.

 

 

Artikel 15: Diversen

15.1 Indien enig artikel in de leveringsvoorwaarden of enig onderdeel van de overeenkomst op een moment nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de leveringsvoorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling worden vervangen door een door verkoper vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

15.2 Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst c.q. deze leveringsvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.

15.3 Indien een vertaling van deze voorwaarden of van een door partijen te sluiten overeenkomst op enige wijze afwijkt van een Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse tekst.

 

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op de overeenkomst en deze leveringsvoorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht aangaande het toepasselijk recht.

16.2 Indien verkoper een overeenkomst sluit met een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf dan zullen geschillen naar aanleiding van de overeenkomst en/of  leveringsvoorwaarden in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement waar verkoper kantoor houdt.

Deze leveringsvoorwaarden zijn ter griffie van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht gedeponeerd onder depotnummer 6/2018, alsmede te raadplegen en te downloaden op de website.